stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH

Forsikringer i Norges speiderforbund


Norges speiderforbund har to ulike forsikringer for sine medlemmer:

Vi anbefaler i tillegg at hver enkelt har egen reiseforsikring som dekker tap av eller skade på personlige eiendeler, og hjemreise ved sykdom eller uforutsette hendelser. Speidergrupper bør forsikre gruppas utstyr. Ta kontakt med Knif Trygghet om dette er aktuelt for din gruppe.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING:

Aktive speidere skader seg av og til, derfor har Norges speiderforbund i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet laget en egen ulykkesforsikring for speiderne.

Hvem som er omfattet av forsikringen
Forsikringen gjelder personskade for medlemmer av Norges speiderforbund inntil de fyller 70 år. Du er med i forsikringsordningen når medlemskontingenten for inneværende år er betalt.

Potensielle medlemmer som deltar i enkelte åpne arrangementer er også omfattet av avtalen. Potensielle medlemmer er personer som en periode prøver ut speiding for å se som det kan være noe for dem (”prøvespeiding”), men disse må speidergruppa på forhånd melde fra skriftlig om (e-post) til forbundskontoret. Navn, adresse og fødselsdato skal oppgis. Prøvespeidingsperioden er én måned fra datoen kontoret får beskjed.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Forsikringen gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet (fysisk funksjonstap/ varig mèn).

Hvis ulykken rammer, utbetales til deg eller din familie følgende forsikringssummer:

 • Medisinsk invaliditet: 6 G
 • Ved død: 1 G
 • Behandlingsutgifter: inntil 0,5 G

G = Grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er per 1.5.2012 kr 82 122.

Egenandelen ved behandlingsutgifter er kr 1 000.

Ved 100 % livsvarig invaliditet utbetales hele forsikringssummen.

For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del av forsikringssummen.

Hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder under alle organiserte speideraktiviteter som møter, turer og speiderleirer som foregår under ledelse av patrulje, tropp, gruppe, krets, korps og forbund. Den gjelder også ulykkesskade som medlemmet rammes av på direkte vei mellom hjemmet og ovennevnte arrangementer.

Forsikringen gjelder i hele verden for arrangementer hvor medlemmene deltar gjennom sitt medlemskap i Norges speiderforbund, f.eks. World Scout Jamboree, eller når troppen legger sin sommerleir til et annet land.

Særlige aktiviteter - sport
Det er særskilt avtalt i Norges speiderforbunds kollektive ulykkesforsikring at fjellklatring, isklatring, klippeklatring, buldring, grotteklatring og rafting også er omfattet av ulykkesforsikringen.

Deltakelse i følgende særlig risikofylte aktiviteter er ikke omfattet av Norges speiderforbunds kollektive ulykkesforsikring:

 • sports-/fritidsdykking dypere enn 40 meter
 • yrkesmessig dykking med tilførsel av luft eller pustegass
 • hastighetsløp eller trening til hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
 • trial og motocross
 • brupendling og strikkhopping
 • bruk av elvebrett
 • paraskiing
 • oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner
 • bruk av flyer (svevebrett)
 • deltakelse i profesjonell sport

Er dere i tvil om en aktivitet er omfattet av forsikringen, ta kontakt med forbundskontoret. Det kan være mulig å tilleggsforsikre enkelte aktiviteter.


RUTINE VED MELDING AV PERSONSKADE PÅ SPEIDERARRANGEMENT:

1. Ta kontakt med Norges speiderforbund og meld fra om skaden. Du vil få tilsendt skademeldingsskjema og “Erklæring fra Norges speiderforbund”. Skjemaene finner du også her.

2. Skademelding fylles ut av den skadede eller pårørende. Ulykkesforsikringen har avtalenummer 641756.

3. “Erklæring fra Norges speiderforbund” skal fylles ut og attesteres av gruppeleder.

4. Begge skjemaene skal deretter returneres til Norges speiderforbund. Skjemaene vil etter forbundskontorets sentrale registrering bli oversendt til Knif Trygghet for behandling.

5. Skadebehandler vil ta kontakt direkte med den skadelidte eller pårørende.

Egenandelen ved behandlingsutgifter er kr 1 000.


ANSVARSFORSIKRING:

Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar som Norges speiderforbund (herunder også speiderlederne) kan komme i ved sin virksomhet/sine aktiviteter.

Den som har opptrådt uaktsomt eller uforsvarlig kan bli erstatningspliktig overfor en skadelidt for det tap som er påført han eller henne.

Forsikringen omfatter:

 • Ansvar for skade på bygninger og annen fast eiendom som forsikrede bruker til leir, forlegning m.v. med unntak av inventar og løsøre. Utvidelsen gjelder også ansvar for skade ved brann og eksplosjon.
 • Forsikringen omfatter ansvar i forbindelse med bruk av seilbåt og motorbåt. Denne forsikringen vil være sekundær i forhold til sjø- eller transportforsikringer som forutsettes tegnet for den enkelte båt.
 • Forsikringen omfatter også ansvar som forbundets organisasjonsenheter kan pådra seg. Likeledes er enkeltmedlemmet dekket for skader som inntreffer i sammenheng med aktivitet som leirer, organiserte øvelser, utflukter, kurs, brevandringer m.v.
 • Ansvar for skade på personlige ting som en speider pådrar seg overfor en annen speider er unntatt fra forsikringen. Likevel dekkes ansvar for skade som en speider påfører en annen når det forutsettes at vedkommende skal ha særskilte kunnskaper eller ferdigheter, som for eksempel om brevandring, og skadevolder i denne forbindelse opptrer på vegne av forbundet. Denne utvidelsen er sekundær i forhold til skadevolders reiseforsikring.
Forsikringssum: kr 10 000 000. Egenandel ved skade: kr 25 000.

Ansvarsforsikringen er utvidet til å gjelde i Europa

Avtalenummeret er 642457

Forsikringsvilkår
Ønsker du å lese de fullstendige vilkårene, eller har du spørsmål om forsikringene, kontakt forbundskontoret.

Behov for reiseforsikring
Vi anbefaler at hver enkelt i tillegg har sin egen reiseforsikring som blant annet vil dekke sykeforsikring og hjemtransport ved sykdom eller ulykke og tap av eller skade på personlige eiendeler.

Speidergrupper bør forsikre gruppas utstyr
Ulykkesforsikringen og ansvarsforsikringen dekker ikke skade på eller tap av utstyr/eiendeler. Ta kontakt med Knif Trygghet om dette er aktuelt for din gruppe.

Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Finn din speidergruppe
Vil du bli speider, men finner ikke en gruppe i nærheten. Sjekk ut våre kartsider hvor du enkelt kan søke deg frem til din nærmeste speidergruppe.
Utleiesteder
Politiattest
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no